29-01-2014

Raport bieżący 5/2014


Istotna informacja - sprzedaż wierzytelności oraz zakup nieruchomości przez Spółkę GKI Kompleks SA

Raport EBI

typ raportu Raport bieżący
numer 5/2014
data dodania 2014-01-29 10:26:52
spółka Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks SA

Istotna informacja - sprzedaż wierzytelności oraz zakup nieruchomości przez Spółkę GKI Kompleks SA

Zarząd GKI Kompleks SA informuje, iż w dniu 28 stycznia 2014r zawarł z osobą prywatną przedwstępną umowę sprzedaży wierzytelności, przysługującej GKI Kompleks SA wobec firmy Intem Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach. Na mocy tej umowy nabywca zobowiązał się do zakupu wszystkich wierzytelności przysługujących GKI Kompleks SA wobec Intem Sp. z o.o. w łącznej kwocie 457.222 zł pod warunkiem jednoczesnego zakupu od nabywcy przez GKI Kompleks SA nieruchomości położonej w miejscowości Górki Małe za cenę 1.207.222 zł. Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości zawarta została w formie aktu notarialnego w dniu 28 stycznia 2014r.
Rozliczenie pomiędzy stronami nastąpi w drodze kompensaty wzajemnych wierzytelności, co oznacza, że GKI Kompleks SA zapłaci nabywcy różnicę pomiędzy ceną nieruchomości a kwotą wierzytelności wobec Intem, która to różnica ostatecznie wyniesie 750.000 zł.
Nadrzędnym celem przeprowadzonej transakcji wiązanej było pozbycie się przez spółkę GKI Kompleks SA trudnych do odzyskania wierzytelności, stanowiących obecnie masę upadłościową spółki Intem. Z uwagi na to, że należności Intem wobec Kompleks nie były objęte ubezpieczeniem Coface, Zarząd Spółki zmuszony był szukać innych rozwiązań gwarantujących odzyskanie długu. Umowa wiązana zawarta z nabywcą długu Intem pozwala w całości odzyskać utracone wierzytelności.
Zakup nieruchomości w miejscowości Górki Małe w okolicy Brennej poprzedzony został wykonaniem operatu szacunkowego wykonanego przez biegłego rzeczoznawcę. Wartość nieruchomości oszacowana została na kwotę 1,4 mln zł. Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z basenem oraz garażem wolnostojącym o łącznej powierzchni 344 m2. Atrakcyjna lokalizacja pomiędzy pasmami górskimi Beskidu Śląskiego powoduje, że obiekt stanowi świetną bazę do turystki i wypoczynku w okresie letnim i zimowym. Budynek wybudowany w latach 2000-2005 był zamieszkały do 2013r. Stan techniczny określono jako bardzo dobry, stopień zużycia 2%. Do czasu znalezienia kupca Zarząd Spółki planuje wykorzystać przedmiotową nieruchomość na cele szkoleniowe i rekreacyjne dla pracowników oraz kontrahentów firmy. W chwili obecnej Spółka nie posiada własnego obiektu na tego typu cele i zmuszona jest korzystać z usług firm zewnętrznych.
Zgodnie z zapisami umowy przedwstępnej strony postanowiły, że zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nastąpi w terminie do dnia 17 marca 2014r.
Sprzedaż przedmiotowej wierzytelności pozwoli Spółce GKI Kompleks SA na rozwiązanie rezerwy w kwocie 457.222 zł, zawiązanej w dniu 30 listopada 2013r, co będzie miało bardzo znaczący wpływ na wynik finansowy w roku 2014.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Grzegorz Manelski - wiceprezes
« wstecz