06-08-2012

Raport bieżący 35/2012


Prognoza wyników finansowych i strategia rozwoju Spółki w drugiej połowie roku 2012

Raport EBI

typ raportu Raport bieżący
numer 35/2012
data dodania 2012-08-06 10:27:46
spółka Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks SA

Prognoza wyników finansowych i strategia rozwoju Spółki w drugiej połowie roku 2012

1. Wstęp
Zarząd GKI Kompleks SA przekazuje do publicznej wiadomości podstawowe założenia strategii rozwoju Spółki oraz prognozy wyników finansowych na drugą połowę roku 2012. Zmiana poprzedniej decyzji o niepublikowaniu prognozy w tym roku wynika głównie z większego oczekiwania naszych Inwestorów na bieżącą informację o sytuacji finansowej oraz o planach rozwojowych Spółki w obliczu nieuzasadnionego spadku kursu akcji. Bardzo dobre wyniki za pierwsze półrocze roku 2012 oraz konsekwentna realizacja planów inwestycyjnych, w tym głównie rozwój produkcji systemów kompozytowych z tworzyw sztucznych o nazwie Termo-Tech oraz wejście na rynek basenów prywatnych, pozwoliło Zarządowi na pełniejszą ocenę perspektyw rozwoju Spółki w drugiej połowie roku, a tym samym przekazanie prognoz finansowych inwestorom. Przeprowadzenie wielu zmian strukturalnych, w tym między innymi wprowadzenie nowego programu handlowo-księgowego oraz reorganizacja działu logistyki, miało istotny wpływ na obniżenie kosztów operacyjnych, w tym kosztów transportu. Wszystkie te działania przyniosły wymierny efekt w postaci dwukrotnego wzrostu zysku netto w pierwszym półroczu roku 2012 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wg opinii Zarządu będą miały pozytywny wpływ na wynik końcowy.

2. Strategia rozwoju oraz plany w drugiej połowie 2012 roku.
2.1 Chemo-Went
W drugiej połowie roku 2012 Spółka zamierza uruchomić linię technologiczną do produkcji chemoodpornych systemów wentylacyjnych z tworzyw sztucznych przeznaczonych głównie dla sektora przemysłowego. Na chwilę obecną zakupiona została piła do wycinania wielkogabarytowych elementów z tworzyw oraz podpisana umowa na dostawy pozostałych maszyn niemieckiej firmy Wegener. Uruchomienie własnej produkcji pozwoli Spółce zrezygnować z pomocy kooperantów, a tym samym zwiększyć rentowność sprzedaży tej grupy produktów. Biorąc pod uwagę obecne zainteresowanie rynku oraz sukcesywny wzrost sprzedaży tej grupy produktów, należy ocenić dotychczasowe działania jako właściwe i dające duże możliwości na zwiększenie przychodu Spółki w przyszłości.
2.2 Temo-Tech
Niezależnie od prac inwestycyjnych obejmujących system "Chemo-Went", w drugiej połowie roku trwać będą prace nad dalszym rozwojem produkcji systemów rur kompozytowych "Termo-Tech". Nowe tworzywa oraz sukcesywnie wprowadzane udoskonalenia systemu powodują, że ciszy się on coraz większym zainteresowaniem biur projektów i inwestorów. Spółka jest w trakcie realizacji dostaw rurociągów "Termo-Tech Duroplasty" o dużych średnicach (500/630 mm) dla instalacji sprężonego powietrza w jednej z kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Trwają prace projektowe nad kolejnymi inwestycjami, których realizacja nastąpi jeszcze w tym roku. Dotychczasowe działania inwestycyjne oraz rozwój technologii Termo-Tech ma duże znaczenie dla Spółki w przyszłości.
2.3 Rynek basenów prywatnych
Odpowiednie rozpoznanie rynku i właściwe przygotowanie oferty pozwoliło Spółce bardzo dobrze wejść na rynek basenów prywatnych na początku tego roku. Druga połowa roku 2012 powinna przynieść pierwsze znaczące korzyści w przychodzie oraz zysku generowanym z tego segmentu.
2.4 Przemysł
Obecnie większą perspektywę rozwoju Spółka dostrzega w rynku przemysłowym, dla którego uruchomiona została własna produkcja nowoczesnych systemów rurowych z tworzyw sztucznych. Poza tym Spółka sprzedaje na rynku przemysłowym produkty firmy Georg Fischer, dla której również prowadzi Centrum Logistyczne. Sprzedaż na tym rynku uzupełniona jest o produkty innych dostawców. Obecność Spółki na kilku różnych rynkach daje duże bezpieczeństwo i stabilizację na wypadek załamania się któregoś z nich.

3. Prognoza wyników finansowych
Prognoza wyników finansowych przeprowadzona została w oparciu o wyniki, jakie Spółka osiągnęła w pierwszym półroczu 2012 roku oraz przewidywaną sprzedaż w kolejnych miesiącach. W prognozie założono również, iż do końca roku 2012 nie wystąpią inne istotne zmiany mające negatywny wpływ na rynek, na którym Spółka prowadzi działalność.
Na podstawie dotychczasowych wyników oraz planowanych działań w drugiej połowie roku Zarząd z dużym prawdopodobieństwem przewiduje osiągnięcie następujących wyników finansowych na koniec 2012 roku:

Rok 2011 Rok 2012 (prognoza)
Przychód ze sprzedaży 28 400 636 zł 28 500 000 zł
EBIT 1 377 214 zł 1 738 000 zł
Zysk netto 345 246 zł 1 150 000 zł


Z przedstawionej prognozy wynika, że Zarząd spółki skupia się na osiągnięciu maksymalnego zysku z prowadzonej działalności. Wiąże się z tym poprawa rentowności sprzedaży na nowych produktach, jak również obniżenie kosztów działalności operacyjnej, głównie poprzez przeprowadzone zmiany organizacyjne. Wszystkie nowe inwestycje Spółki obejmują asortyment towarów, na których przewiduje się uzyskanie zdecydowanie wyższych marż. Najbardziej widoczne to jest na technologii "Termo-Tech", gdzie w okresie od lutego do czerwca tego roku rentowność wzrosła o 7,8%, z poziomu 24,9% w lutym do 32,7% w czerwcu 2012 roku. W lipcu obserwujemy dalszy wzrost marży i na dzień publikacji raportu wynosi ona 38%. Zarząd przewiduje, że przy dalszym rozwoju produkcji systemu Termo-Tech istnieje realna szansa przekroczenia poziomu 45%.
W celu uniknięcia straty wynikającej z ujemnych różnic kursowych, jaka miała miejsce w poprzednim roku, Zarząd wprowadził zasadę płatności dostawcom natychmiast w momencie otrzymania faktury. Możliwe to było dzięki nadpłynności finansowej, jaką Spółka posiada. Dzięki temu na dzień dzisiejszy nie wystąpiły istotne różnice kursowe mające wpływ na wynik finansowy Spółki.
Bardzo dobre wyniki w pierwszej połowie 2012 roku potwierdzają możliwość osiągnięcia zakładanych prognoz i przewiduje się powtórzenie tych wyników w drugiej połowie tego roku.
Według Zarządu, zwiększenie zysku netto nie będzie wymagało w tym roku zwiększenia przychodu. Ma to istotne znaczenie w sytuacji, kiedy sprzedaż na rynku basenów publicznych uległa wyhamowaniu z powodu mniejszej ilości inwestycji.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje statystyki obrazujące wyżej opisane prognozy i założenia.
Ewentualne korekty prognoz będą dokonywane w trybie i terminach wynikających z właściwych przepisów.

4. Stanowisko Zarządu w sprawie spadku kursu akcji
Zarząd ponownie wyraża swoją opinię o zaniżonej wartości rynkowej Spółki, nieodpowiadającej jej rzeczywistej wartości. Pełne stanowisko w tej sprawie Zarząd przedstawił w oświadczeniu opublikowanym w raporcie nr 23/2012 z dnia 18.07.2012r. Publikacja prognoz oraz inne działania informacyjne mają na celu zapewnić Inwestorów o dobrej kondycji Spółki i prawidłowej realizacji jej planów rozwojowych, a tym samym o słuszności podjętych decyzji inwestycyjnych.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Grzegorz Manelski - wiceprezes
« wstecz