11-12-2012

Raport ESPI 27/2012


Realizacja Programu Odkupu - nabycie akcji własnych

Raport RB-W_ASO

Numer: 27/2012
Data sporządzenia: 10-12-2012

Spółka: GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A.

Temat: Realizacja Programu Odkupu - nabycie akcji własnych

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd GKI Kompleks SA z siedzibą w Wałbrzychu informuje, iż w ramach realizacji Programu odkupu Spółka nabyła za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM SA akcje własne. Transakcje zostały przeprowadzone podczas sesji giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Akcje zostały nabyte w okresie od 3.12.2012 r. do 7.12.2012 r. w związku z realizowanym przez Emitenta na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.11.2011 roku skupem akcji własnych.
- Liczba nabytych akcji wynosi 1735 szt.,
- Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 0,82 zł za akcję,
- Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,1 zł,
- Nabyte akcje stanowią 0,03 % kapitału zakładowego,
- Akcje nabyte dają prawo do wykonania 1735 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,02 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Informacje szczegółowe nt. każdej transakcji (data i godzina transakcji, cena, ilość nabytych akcji), zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.
Na dzień publikacji raportu Spółka posiada łącznie 120048 akcji własnych, stanowiących 1,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania 118313 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 1,06 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

10-12-2012 Grzegorz Manelski Wiceprezes
« wstecz