Kontakt

Grupa Konsultingowo - Inżynieryjna Kompleks S.A.
ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych
tel. 74 841 55 19, fax 74 841 55 61

www.kompleks.pl
poczta@kompleks.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy, KRS 0000369499, NIP: 886-000-33-38. Kapitał zakładowy 636 200,00 PLN, wpłacony w całości.

Osoba kontaktowa:

Michał Słowik
michal.slowik@kompleks.pl
tel. + 48 503 143 936